Image
  • Skaidri redzam nepieciešamību pēc vienota regulējuma un standarta Eiropā un reģionā cīņai ar naudas atmazgāšanu
  • Akūti nepieciešams neatslābstoši turpināt stiprināt nozares un publiskā sektora kopdarbību Eiropas līmenī
  • Visplašākā informācijas apmaiņa par AML/CFT klientu līmenī ir kritiski svarīga ne tikai naudas atmazgāšanas novēršanai, bet arī cīņai ar visa veida finanšu noziegumiem

Finanšu nozares asociācija (Asociācija) ir gan publiski paziņojusi, gan ikdienas darbā ir par neiecietīgu attieksmi pret pārkāpumiem un Latvijas finanšu sistēmas izmantošanu prettiesiskām darbībām.

Finanšu iestādes apzinoties to nozīmīgo lomu valsts ekonomikas un tās asinsrites – finanšu sistēmas – darbībā, sniedz arvien lielāku ieguldījumu cīņā ar finanšu noziegumiem. Atbildīga pieeja un augstāko atbilstības standartu ievērošana ir pamats izaugsmei un attīstībai. Jo caurspīdīgāki un pārskatāmāki būs finanšu pakalpojumi Latvijā, jo labāk ekonomikai un valstij kopumā.

Finanšu iestāžu un citu likuma subjektu, piemēram, nodokļu konsultantu, ārpakalpojuma grāmatvežu, zvērinātu revidentu, zvērinātu notāru, zvērinātu advokātu un citu pienākums, līdzīgi kā citur pasaulē, ir īstenot praksē principu “Pazīsti savu klientu”. Minēto darbību mērķis ir radīt un uzturēt drošu finanšu un citu pakalpojumu sniegšanas vidi, novērst iespējamos finanšu noziegumus.

Jebkura universālā banka ikdienā apstrādā simtiem tūkstošu darījumu. To apstrāde notiek pēc definētiem scenārijiem un procedūrām. Darījumu apstrāde parasti ir automātiska, ne manuāla. Atklājot netipisku vai neparastu uzvedību, banka to izmeklē: var prasīt klientam skaidrojumu un/vai ziņo Kontroles dienestam, ja rodas aizdomas par prettiesiski iegūtu līdzekļu legalizāciju. Ņemot vērā lielo darījumu skaitu un klientu interesi, lai darījumi notiktu aizvien ātrāk, būtisks priekšnoteikums ir bankas klienta izpēte un klienta riska profila noteikšana. Pasaules praksē ir atzīts, ka šo visu darbību kopums var nedod rezultātu sarežģītāku shēmu gadījumos, kuros iesaistīti vairāki finanšu pakalpojumu sniedzēji. Tādā gadījumā parasti tiek veikta darījumu pēcpārbaude, it īpaši pēc jaunas informācijas saņemšanas. Finanšu transakciju izpildē ir iesaistītas vairākas finanšu iestādes, tāpēc ir svarīgi, ka visaugstākie pazīsti savu klientu standarti tiek piemēroti visos darījumu posmos.

Sadarbības sākumā klientam izsmeļoši jāatbild uz jautājumiem, lai pakalpojumu sniedzējs spētu izvērtēt klienta uzņēmējdarbībai vai personiskajai darbībai piemītošos riskus. Izvērtējot riskus tiek analizēta plaša informācija par klientu, tā pārstāvjiem, sadarbības partneriem un patiesajiem labuma guvējiem, arī publiski pieejamā informācija. Labas sadarbības, kas nepieciešama iespējamu finanšu noziegumu savlaicīgai identifikācijai un ierobežošanai, principus, Asociācija sadarbībā ar tās sadarbības partneriem, ir skaidrojusi vairākos informatīvajos materiālos, piemēram:

Katra informācija par konstatētajiem trūkumiem ir jāuzņem nopietni un nekavējoties jāveic iekšējā izmeklēšana – jākonstatē iespējamo pārkāpumu apmērs, jāsadarbojas ar uzraudzības iestādēm un jāsniedz visa nepieciešamā informācija, ja nepieciešams, jālemj par neatkarīgu konsultantu piesaisti.

Industrija kopumā daudz strādā pie augstāko atbilstības standartu ievērošanas, lai veicinātu finanšu nozares reputāciju un arvien labāku pakalpojumu sniegšanu Latvijas klientiem. Asociācija ir pārliecināta, ka izlēmīga un stingra vēršanās pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un korupciju – gan starptautisko, gan vietējo ilgtermiņā nesīs ieguvumus, palīdzot Latvijas finanšu sektoram atgūt reputāciju un būtiski nostiprinot visu Latvijas tautsaimniecību.

Diemžēl, kā rāda šie atsevišķie gadījumi, šobrīd Eiropā un reģionā ir ļoti atšķirīga prakse par informācijas apmaiņu AML/CFT jautājumos klientu līmenī, kas ir izlēmīgi jāharmonizē bez kavēšanās, tāpēc mēs aicinām Baltijas valstu valdības ieņemt stingru nostāju AML/CFT regulējuma un uzraudzības sistēmas harmonizācijas jautājumos ES līmenī.

Asociācija atbalsta Eiropas Savienības regulas pieņemšanu (direktīvas vietā) un ES institūciju plašāku kompetenci naudas atmazgāšanas novēršanai un finanšu noziegumu efektīvai apkarošanai. Mēs redzam, ka valstu robežas un dažādās pieejas tikai kavē cīņu ar naudas atmazgāšanu, it sevišķi ievērojot to, ka tie, kas finanšu sistēmu izmanto prettiesiskām darbībām, neievēro valstu robežas, bet dažādās pieejas izmanto, lai veiktu savas prettiesiskās darbības. Tikai kopdarbībā ir iespējams atklāt sarežģītas shēmas un novērst tās nekavējoties, kā arī saukt personas pie atbildības.

Tāpat efektīvākai cīņai ar finanšu noziegumiem, pasaulē arvien izplatītāki kļūst dažādi, centralizēti klientu izpētes rīki (KYC Utilities), kas, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, finanšu pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumiem palīdz ātri un efektīvi veikt klientu un sadarbības partneru izpēti. Šāda rīka izveides izpēte (pilotprojekts) ir arī Latvijas darba kārtībā.

Finanšu iestādes pastāvīgi veic un pilnveido gan savu klientu izpētes mehānismus, gan to darījumu uzraudzību, lai efektīvi izpildītu to, kas ir to uzdevums kopējā cīņā ar finanšu noziegumiem, primāri, savlaicīgi identificēt aizdomīgos darījumus, sniegt par tiem turpmākajam tiesībaizsardzības iestāžu darbam nepieciešamos ziņojumus, kā arī tiesiski iesaistīties noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, noziedzīgi iegūto līdzekļu atturēšanā no nokļūšanas finanšu sistēmā un likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības. Tikai izlēmīga gan finanšu iestāžu, gan tiesībaizsardzības iestāžu atbilstoši katra to uzdevumiem, koordinēta, saskaņota un stingra vēršanās pret finanšu noziegumiem, sevišķi, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un korupciju – gan starptautisko, gan vietējo ilgtermiņā – nesīs ieguvumus Latvijas un visas Eiropas tautsaimniecībai.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk