Image

Lai nodrošinātu vienotu kredītiestāžu un uzraudzības institūciju izpratni par pamatkonta pakalpojuma nodrošināšanu patērētājiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Finanšu nozares asociāciju ir sagatavojusi skaidrojumu, kas nosūtīts visām Latvijas bankām un dalībvalstu banku filiālēm Latvijā. Skaidrojuma mērķis ir sekmēt pamatkonta pakalpojuma pieejamību patērētājiem, kuriem šādu pakalpojumu ir tiesības saņemt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile:

Finanšu un kapitāla tirgus komisija uztur ļoti aktīvu dialogu ar finanšu nozari, bet vienlaikus mēs uzklausām finanšu sektora klientus un vērtējam konkrētas situācijas. Zinām problēmas, ar kurām banku klienti sastopas, šie jautājumi ir mūsu redzeslokā un mēs meklējam tiem risinājumu. Nav pieļaujams, ka kāda fiziska persona Latvijā nepamatoti nesaņem pamatkonta pakalpojumu un līdz ar to tai ir ierobežotas iespējas, piemēram, saņemt sociālos pabalstus, veikt nodokļu nomaksu un komunālo pakalpojumu maksājumus tikai tāpēc, ka bankas šādu klientu apkalpošanu saista ar augstu risku vai tas ir komerciāli neizdevīgi.”

Pamatkonts ir maksājumu konta veids, kas nodrošina patērētājam – fiziskai personai, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents, piekļuvi maksājumu konta pamata pakalpojumu klāstam.

Skaidrojums par patērētāja pamatkonta pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu ir FKTK iniciatīva, un tās mērķis ir sniegt bankām apkopotu skaidrojošu informāciju, ko saistībā ar pamatkonta pakalpojuma nodrošināšanu paredz Latvijas un ES regulējums. Skaidrojumā sniegts pamatkonta funkcionalitātes apraksts, sniegta informācija par personām, kurām ir tiesības saņemt pamatkonta pakalpojumu, izklāstīts, kāda ir pamatkonta atvēršanas kārtība, kādi var būt šī pakalpojuma atteikšanas iemesli un kādās situācijās pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta. Skaidrojumā arī iekļauta informācija par pamatkonta atvēršanu personām, kas pakļautas sankcijām.

Latvijā pamatkonta pakalpojumu ir tiesības saņemt tikai fiziskajām personām, taču to nedrīkst izmantot saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai, un vienai fiziskajai personai var tikt atvērts un apkalpots tikai viens pamatkonts vienā bankā. Pienākums sniegt pamatkonta pakalpojumu ir kredītiestādēm un dalībvalstu kredītiestāžu filiālēm, kas Latvijā ES rezidentiem – patērētājiem sniedz ar maksājumu kontu saistītus pakalpojumus.

Pamatkonta ietvaros bankai jāpiedāvā visas darbības, kas nepieciešamas maksājumu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai; naudas līdzekļu ieskaitīšana maksājumu kontā; skaidras naudas izņemšana un iespēja izmantot maksājumu pakalpojumus (kredīta pārvedumu, maksājumu veikšana ar maksājumu karti, tiešā debeta maksājumu veikšana). Minētie pakalpojumi bankai ir jāsniedz tādā apmērā un klāstā, kādā tā tos piedāvā un sniedz citiem klientiem. Pamatkonta pakalpojums jānodrošina eiro valūtā.

Arī atverot un apkalpojot patērētāja pamatkontu, ir jāņem vērā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas prasības, bet pamatkonta izmantošana ir NILLTPF risku pazeminošs faktors un nav pieļaujams, ka pamatkonta pakalpojuma saņēmējam tiek noteikts augstāks NILLTPF riska līmenis tikai šī iemesla dēļ.

Skaidrojums par patērētāja pamatkonta pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu (pdf)

FKTK_Skaidrojums_Pamatkonts_07092020

Turpmākai informācijai:
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Komunikācijas daļas vadītāja
Dace Jansone
Tālr. 67774808
E dace.jansone@fktk.lv

Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv,

www.twitter.com/FKTK_LV, www.linkedin.com/company/fktklv/

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk