Image
Canva

SEB Baltijas divīzija 2022. gadā ir sasniegusi zaļo kredītu darījumu apjomu 624 miljonu eiro apmērā – par 483 % vairāk nekā 2021. gada beigās, liecina SEB bankas aprīlī publicētais 2022. gada Ilgtspējas ziņojums. Ziņojumā atspoguļots pērnā gada pārskats par bankas rezultātiem vides, sociālās atbildības un ilgtspējas pārvaldības jomā.

“SEB bankai ir lielas ambīcijas attiecībā uz to, kā veicināt pāreju uz ilgtspējīgu sabiedrību ar mūsu finansēšanas, uzkrājumu un ieguldījumu produktiem gan privātpersonām, gan biznesa klientiem. Mūsu sasniegtie rezultāti 2022. gadā ir labs pamats tam, lai nostiprinātu SEB pozīcijas kā vadošajai bankai ilgtspējas jomā un turpinātu ceļu uz nosprausto mērķi 2050. gadam – sasniegt neto nulles kredītportfeli,” pauž SEB bankas Latvijā Ilgtspējas attīstības vadītājs Viktors Toropovs.

SEB Baltijas divīzijas zaļo kredītu apjoms pērn pieaudzis vairāk nekā 4 reizes

Atbildīga kreditēšana un finansēšana

Atbildīga kreditēšana un finansēšana ir mūsu uzņēmējdarbības stūrakmeņi, tādēļ pērn lielu uzmanību veltījām piedāvājuma ilgtspējīgas finansēšanas jomā attīstīšanai – ieviesām jaunu produktus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, kā arī izvērtējām esošo portfeli atbilstoši “zaļo” aizdevumu kritērijiem, kas attiecīgi veicināja “zaļo” aizdevumu apjoma pieaugumu.

Privātpersonām mēs piedāvājam videi draudzīgus kreditēšanas produktus ar izdevīgākiem nosacījumiem, piemēram, videi draudzīgu līzingu un mājokļa kredītu. Zaļajā līzingā ir ietverti labāki nosacījumi tiem, kuri vēlas iegādāties elektriskos automobiļus. Zaļā mājokļa kredīts ir produkts, kas ļauj klientiem iegādāties energoefektīvus mājokļus ar visaugstāko energoefektivitātes novērtējumu un saņemt izdevīgākus bankas finansējuma nosacījumus.

Mēs piedāvājam klientiem arī patēriņa kredītus ar izdevīgākiem nosacījumiem mājokļa energoefektivitātes uzlabošanai, piemēram, saules paneļu, attālinātās saules enerģijas elektrostacijas vai energoefektīvu siltumsūkņu iegādei. Lai gan šis produkts netiek klasificēts atbilstoši “zaļo” produktu kritērijiem, arī tas atbalsta pāreju uz ilgtspējīgāku dzīves veidu, mudinot cilvēkus uzlabot savu mājokļu energoefektivitāti.

Korporatīvajiem klientiem tagad ir pieejami “zaļajiem” kritērijiem atbilstoši aizdevumi tādās jomās kā atjaunojamā enerģija, energoefektivitāte, atkritumu apsaimniekošana, piesārņojuma novēršana un kontrole, ilgtspējīga mežsaimniecība, videi draudzīgs transports u.c. Mūsu kritēriji, kas izklāstīti SEB Zaļo obligāciju pamatnostādnēs, nosaka, kādos gadījumos saņemto aizdevumu izmantošanu ir iespējams klasificēt kā “zaļo”.

2022. gadā Banka ieviesa tirgū arī Zaļo garantiju produktu. Šo produktu piedāvājam atjaunojamās enerģijas jomā, jo īpaši saules vai vēja parku būvniecībai.

Progress arī ietekmes uz vidi samazinājumā

Jau kopš 2008. gada SEB Grupā notiek aktīvs darbs, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi. 2020. gadā SEB nosprauda ambiciozus mērķus līdz 2045. gadam samazināt absolūtās CO2 emisijas gandrīz līdz nullei. Mērķos nospraustie atskaites punkti ir emisiju samazinājums par 66 % līdz 2025. gadam, par 75 %  – līdz 2030. gadam un par gandrīz 100 % – līdz 2045. gadam, salīdzinot ar 2008. gada bāzes emisiju līmeni.

2022. gadā SEB bankas Latvijā darbības rezultātā kopējais izmērīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoms sasniedza 783 tonnas. Lielāko daļu emisiju veidoja enerģijas patēriņš – kombinētais elektroenerģijas un centrālās apkures patēriņš veidoja 52 % no kopējā nospieduma. 83 % no mūsu izmantotās elektroenerģijas ir iegūti no atjaunojamiem avotiem. Komandējumi, ko veido gan ceļošana ar autotransportu, gan aviotransportu, ir otrā lielākā CO2 emisiju kategorija, kas veido 23 % no kopējām izmērītajām emisijām. Kopumā, salīdzinot ar bāzes emisiju līmeni 2008. gadā, kas bija 2582 t CO2e, ir sasniegts samazinājums par 70 %, kas jau atbilst SEB Grupas mērķim līdz 2025. gadam samazināt emisijas par 66 %.

Investīcijas sabiedrīb

Banka turpināja aktīvi un mērķtiecīgi īstenot dažādas aktivitātes, lai atbalstītu ilgtspējīgu klientu izaugsmi un pozitīvi ietekmētu Latvijas sabiedrību.

Turpinot ilgtermiņa stratēģiju, SEB banka atbalsta sociālo iekļaušanu bērniem un jauniešiem bez vecāku aprūpes, sadarbojoties ar Latvijas SOS bērnu ciematu asociāciju. Pārskata gadā atbalstu SOS bērnu ciematu asociācijai nodrošinājām gan finansiāli, gan ieguldot mūsu darbinieku laiku – brīvprātīgajam darbam veltītās dienas. Darbinieku individuālie ziedojumi ir būtiska daļa no pievienotās vērtības. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā atsaucāmies SOS bērnu ciematu asociācijas aicinājumam atbalstīt bērnus un ģimenes, kuras Latvijā ir ieradušās no Ukrainas kā patvēruma meklētājas. Sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām kopumā pārskata gadā esam snieguši atbalstu Ukrainas tautai gandrīz 0,2 miljonu EUR apmērā.

Lai veicinātu izglītības pieejamību un vienlīdzīgas iespējas visiem jaunajiem talantiem, sadarbībā ar Vītolu fondu, Rīgas Biznesa skolu, Rīgas Ekonomikas augstskolas Absolventu asociāciju mēs piešķīrām SEB stipendijas mācību maksas vai ikdienas izdevumu segšanai. Pārskata gadā nodrošinājām stipendijas 22 jauniešiem vairāk nekā 66 000 EUR apmērā.

SEB banka savus stipendiātus aicina gan uz kopējām sarunām, gan piedalīties izglītojošos semināros.

2022. gadā mēs turpinājām iesaistīties aktivitātēs, kas veicina sieviešu ekonomisko līdzdalību, finansiālo vienlīdzību un līderību. Koncerns ir partneris Valsts izglītības un satura centra veidotajai līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmai jaunietēm “Future Heroes”, kuru līdz šim absolvējušas 92 meitenes no visas Latvijas vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Programmas ietvaros ir radīti 30 sociālās ievirzes uzņēmējdarbības projekti.

Pērn ar saviem ieguldījumiem sabiedrībā mēs vēlamies veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi sekmējot valsts labklājību nākotnē. 2022. gadā atbalstījām un kopā ar 6 Pierīgas pašvaldībām jau sesto reizi kopīgi rīkojām Grantu konkursu “(ie)dvesma”, kurā pērn tika saņemti 47 pieteikumi jaunu biznesa ideju īstenošanai. No tiem deviņu perspektīvāko ideju autori saņēma finansiālu atbalstu to realizēšanai. Kopējais piešķirto grantu apmērs bija 70 000 EUR. Pagājušajā gadā kopā ar pašvaldībām pirmo reizi īstenojām arī atsevišķu grantu konkursu sociālās uzņēmējdarbības veicējiem – “Augšup”. Tajā tika saņemti 20 sociālā biznesa ideju pieteikumi, no tiem piecu ideju autori saņēma atbalstu to īstenošanai kopumā par 40 000 EUR.

Vairāk informācijas meklējiet SEB bankas 2022. gada Ilgtspējas ziņojumā

Papildu informācijai:
Anete Igaune, SEB bankas uzņēmuma attīstības komunikācijas vadītāja – 26455568, anete.igaune@seb.lv
Vairāk par SEB grupu Latvijā:
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv
SEB grupa ir vadošā finanšu pakalpojumu sniedzēja Ziemeļeiropā. Kā banka ciešām un ilgtermiņa attiecībām, SEB Zviedrijā un Baltijā piedāvā finanšu konsultācijas un plašu finanšu pakalpojumu klāstu. Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Vācijā SEB darbības galvenā prioritāte ir korporatīvo un investīciju bankas pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un institucionālajiem klientiem. SEB grupas darbību starptautiskā līmenī apliecina pārstāvniecība 20 pasaules valstīs. Uz 2022. gada 31. decembri SEB grupas kopējie aktīvi veido 3 533 miljardus Zviedrijas kronu, kopējie aktīvi pārvaldīšanā – 2 123 miljardi Zviedrijas kronu. SEB grupā strādā 16 000 darbinieku. Vairāk par SEB grupu: www.sebgroup.com.

Saistītās ziņas

test wysiwyg
02.05.2024.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk