Image

Covid-19 pandēmijas ietekmē ieviestie ierobežojumi ir bijis būtisks izaicinājums biznesa sektoram divu gadu garumā. Taču, neskatoties uz joprojām esošajiem sarežģījumiem daudzās nozarēs, jau 2021. gadā bija vērojama uzņēmējdarbības stabilizācija un pielāgošanās mainīgajiem apstākļiem. Banka savas darbības 20. gadā ir veiksmīgi strādājusi arī daļēji attālināta darba režīmā un bijusi sekmīga, īstenojot bankas biznesa stratēģiju un attīstot definētos prioritāros virzienus.

Kā liecina auditētie dati, 2021. gadu Banka ir noslēgusi ar 9.8 miljonu EUR peļņu. Bankas pamatdarbības ienākumi pārskata periodā sasniedza 27 miljonus EUR. Bankas pašu kapitāla apjoms ir 79.4 miljoni EUR. Bankas kopējais aktīvu apjoms ir palielinājies par 22.9 % jeb par 166 miljoniem, 2021. gada noslēgumā sasniedzot 893 miljonus EUR.

Bankas likviditāte 2021. gada beigās sasniedza 90 %. Sekmīgi ir arī pārējie būtiskākie bankas finanšu darbības rādītāji: kapitāla atdeve (ROE) – 13,6 % un aktīvu atdeve (ROA) – 1,2 %.

2021. gadā Banka mērķtiecīgi turpināja strādāt stratēģiski prioritārajā darbības virzienā – pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un to finansēšana, par ko liecina tās kreditēšanas pieaugums: kopējais kredītu portfelis gada beigās bija 344 miljoni EUR, kas ir par 14 % vairāk nekā iepriekšējā gada beigās. No tā – 2021. gadā jauno piešķirto kredītu apjoms sasniedza 134 miljonus EUR. Tas ir nodrošinājis kreditēšanas ienākumu pieaugumu par 30 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. No pārskata periodā piešķirtajiem kredītiem 90 % sastāda finansējums Latvijas un Baltijas uzņēmumiem. Tādējādi banka BlueOrange ir veicinājusi gan atsevišķu nozaru attīstību, gan jaunu eksporta tirgu apgūšanu, gan palīdzējusi izmantot jaunās biznesa iespējas, kas radušās Latvijas ekonomikai sarežģītā periodā. Jāatzīmē, ka bankas kredītu portfelī ir jau vairāki ilgtspējīgi projekti, kas savā darbībā ir vērsti uz vides un klimata saudzēšanu.

Novērtējot mazo un vidējo (MVU) uzņēmumu lomu Latvijas ekonomikas atveseļošanā un izaugsmē, banka turpināja attīstīt kreditēšanas programmu šim uzņēmumu segmentam, nodrošinot finanšu līdzekļu pieejamību. MVU kreditēšana 2021. gadā veidoja 86 % no bankas kopējo piešķirto kredītu apjoma. No tiem vairāki projekti ir realizēti veiksmīgā sadarbībā ar valsts attīstības finanšu institūciju ALTUM.

Banka ir mērķtiecīgi pilnveidojusi finanšu pakalpojumus juridiskajām personām, kā rezultātā klientu – Latvijas juridisko personu skaits ir pieaudzis par 33 %. Pārskata perioda beigās Latvijas, Baltijas un Eiropas valstu klienti sastādīja 98% no kopējā klientu īpatsvara.

Digitālo pakalpojumu nodrošināšana dažādu ierobežojumu apstākļos aizvadītajā gadā izrādījās svarīgs faktors darbā ar klientiem. Mērķtiecīga jauno tehnoloģiju ieviešana, liekot akcentu uz pakalpojumu piedāvājumu tiešsaistē, bankai deva zināmas priekšrocības. Kopš 2021. gada jūlija banka nodrošina uzņēmumu kontu atvēršanu attālināti gan Latvijas uzņēmējiem, gan uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveicē un Lielbritānijā. Līdz ar to BlueOrange ir pirmā banka Latvijā, kas uzņēmējiem nodrošina norēķinu kontu atvēršanu ar pilnveidotām identifikācijas iespējām un tik plašā ģeogrāfiskā mērogā. Tāpat tiek nodrošināta arī attālināta depozītu pieņemšana, tādējādi bankas finanšu pakalpojumiem kļūstot vēl pieejamākiem un ērtākiem.

Līdz ar to var teikt, ka banka turpina nostiprināt savas pozīcijas tirgū, palielināt korporatīvo klientu skaitu un stiprināt savu kā finanšu institūcijas potenciālu.

Aizvadītajā gadā banka turpināja sadarbību ar vairākām Eiropas valstu fintech kompānijām un maksājumu iestādēm, paplašinot partneru loku un noguldījumu avotus. Pateicoties efektīvai sadarbībai ar depozītu platformām un finansēšanas avotu diversifikācijai, Banka par 15% ir samazinājusi noguldījumu procentu izmaksas, vienlaikus palielinot termiņnoguldījumu apjomu.

2021. gadā banka korporatīvajiem klientiem uzsāka aktīvi piedāvāt risku ierobežošanas pakalpojumus, izmantojot atvasinātus instrumentus. Tā kā banka daudzu gadu garumā veiksmīgi sadarbojas ar dažādu nozaru uzņēmumiem, kuru darbība ir pakļauta nelabvēlīgām uzņēmuma ražotās vai tirgotās produkcijas vai izejvielu cenu svārstībām, tā piedāvā risinājumu, palīdzot izstrādāt atbilstošu cenu risku ierobežošanas stratēģiju. Tādējādi tiek samazināta uzņēmuma atkarība no pasaules tirgus konjunktūras, tiek uzturēts uzcenojuma līmenis un uzņēmums var attīstīties sekmīgāk.

Pārskata periodā ir ieguldīti ievērojami resursi, uzlabojot e-komercijas procesus. Attīstot jaunu maksājumu sistēmu, ir būtiski paaugstināta bankas konkurence maksājumu karšu pieņemšanā internetā, kas sekmēja e-komercijas klientu pieaugumu par 46%.

Klientu apkalpošanas kvalitātes un bankas darba efektivitātes paaugstināšanai aizvadītajā gadā ir ieviesta jauna ienākošo telefonzvanu centra sistēma, savukārt juridiskajām personām ir izveidots savs kabinets tiešsaistē.

2021. gadā banka konsekventi saglabāja augstas prioritātes statusu visiem risku pārvaldības un darbības atbilstības jautājumiem. Banka mērķtiecīgi turpināja darbu iekšējo procesu un informācijas sistēmu pilnveidē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldības jomā, vienlaikus uzlabojot klientu darījumu uzraudzības un izpētes procesus. Pārskata periodā ievērojami resursi ir veltīti tādu iekšējo procesu pilnveidošanai un kontrolei, kā kredītrisku pārvaldīšana un aktīvu kvalitātes novērtēšana, nepārtraukti norit arī NILLTPF sistēmu jaunāko versiju ieviešanas procesi.

Aizvadītā gada nogalē FKTK, atbilstoši Kredītiestāžu likumam, ir nosaukusi iestādes, kas Latvijā finanšu jomā atbilst statusam “citas sistēmiski nozīmīgas finanšu iestādes”, to vidū ierindojot arī banku BlueOrange. Tas nozīmē, ka banka ar savu mērķtiecīgo darbu un ieguldījumu Latvijas finanšu tirgū ir sasniegusi nozīmīgu līmeni savā izaugsmē. Vienlaikus, augstais novērtējums bankai uzliek arī papildus prasības, stingrāku normu un kritēriju ieviešanu, kas ir neatņemams priekšnoteikums turpmākajai bankas izaugsmei.

Ievērojot to, ka kreditēšanas tempu saglabāšana ir būtisks valsts ekonomikas sildīšanas instruments, banka, atbilstoši savai biznesa stratēģijai, arī 2022. gadā kā prioritāru virzienu saglabās finansējuma nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem, īpašu uzmanību veltot projektiem, kas vērsti uz ietekmes uz vidi mazināšanu, zaļo enerģiju, videi draudzīgu materiālu izstrādi, otrreizējo pārstrādi un citiem risinājumiem, sekojot kopējam mērķim Eiropas klimata pārmaiņu un energoefektivitātes kontekstā.

Saistītās ziņas

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Pages - 0

Skatīt vairāk